Ochrana osobných údajov

1. PREDMET OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predmetom ochrany údajov sú osobné údaje. To sú individuálne informácie o osobných alebo faktických okolnostiach konkrétnej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Napríklad meno, poštová adresa, e-mailová adresa, ale aj údaje o používaní, ako napríklad IP adresa počítača.

2. AUTOMATICKÉ ZHROMAŽĎOVANIE, SPRACOVANIE A PPOUŹITIE ANONYMNÝCH ÚDAJOV

Automaticky zhromažďujeme, spracúvame alebo používame iné ako osobné informácie, ktoré nám váš prehliadač posiela. Tieto informácie zahŕňajú:

· Typ / verzia prehliadača

· Operačný systém

· URL sprostredkovateľa (zdroj odkazu)

· Názov hostiteľa pristupujúceho počítača

· Čas požiadavky servera

· IP adresa

3. COOKIES

Aby sme spríjemnili návštevu našej webovej stránky a umožnili používanie určitých funkcií, používame na našich stránkach tzv. cookies. Ide o malé textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom zariadení. Niektoré súbory cookies, ktoré používame, sa odstránia po ukončení relácie prehliadača, t. j. po zatvorení prehliadača (tzv. relačné súbory cookies). Ostatné súbory cookie zostávajú na vašom zariadení a umožňujú nám, alebo partnerskej spoločnosti rozpoznať váš prehliadač pri nasledujúcej návšteve (trvalé súbory cookie). Svoj prehliadač si môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o nastavení cookies a mohli sa samostatne rozhodnúť, či ich v určitých prípadoch alebo všeobecne vylúčite. Ak cookies nebudú akceptované, funkčnosť našej webovej stránky môže byť obmedzená.

4. VYKONÁVANIE ZBERU, SPRACOVANIE A POUŽITIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zhromažďovanie alebo prenos osobných údajov nie je v zásade potrebný na používanie našej webovej stránky. Vaše osobné údaje sa spracujú alebo použijú, iba ak dobrovoľne poskytnete svoje osobné údaje. Môže to byť potrebné v týchto prípadoch:

(1) Dotazy / plnenie zmluvy

Zhromažďujeme a spracúvame vaše osobné údaje v nevyhnutne potrebnom rozsahu, pokiaľ nám ich poskytnete v prípade dotazov, v súvislosti so zmluvami alebo inými individuálnymi transakciami.

Údaje, ktoré ste nám poskytli, používame na splnenie našich zmluvných záväzkov voči vám a na spracovanie zmlúv uzatvorených medzi nami a vami. Môže byť potrebné postúpiť vaše osobné údaje spoločnostiam, ktoré používame pri poskytovaní služby alebo pri spracovaní zmluvy.

(2) Newsletter

Pri registrácii na odber noviniek (iba ak je ponúkaný) používame vašu e-mailovú adresu na vlastné reklamné účely, kým sa neodhlásite z odberu noviniek. Odber môžete kedykoľvek zrušiť. Ak by ste chceli dostávať náš newsletter, potrebujeme funkčnú e-mailovú adresu pridelenú vám, ktorej platnosť overujeme ako súčasť procesu registrácie prostredníctvom potvrdzovacieho e-mailu.

(3) Poskytovanie informácií štátnym inštitúciám a orgánom

Údaje poskytujeme len štátnym inštitúciám a orgánom oprávneným na prijímanie informácií v rozsahu zákonných povinností alebo na základe súdneho rozhodnutia.

(3) Zverejňovanie informácií štátnym inštitúciám a orgánom

Údaje poskytujeme len štátnym inštitúciám a orgánom oprávneným na prijímanie informácií v rozsahu zákonných povinností alebo na základe súdneho rozhodnutia.

(4) Právny základ

V rozsahu, v akom sa na naše spracovanie údajov uplatňujeúvšeobecné predpisy o ochrane údajov, zákonným dôvodom pre spracovanie údajov sú

a) plnenie zmluvných záväzkov z našej strany voči subjektu údajov (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR

b) súhlas subjektu údajov (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR

c) splnenie zákonných povinností pri zhromažďovaní a spracovaní údajov, najmä pre daňové účely (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR

5. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

Chceli by sme použiť vaše údaje na to, aby sme vás informovali o našich produktoch a službách a v prípade potreby sa vás na nich opýtať. Máte právo požiadať o potvrdenie, či sa tieto údaje spracúvajú, dostať informácie o týchto údajoch a ďalšie informácie, ako aj kópiu údajov v súlade s článkom 15 GDPR. Podľa článku 16 GDPR máte právo požiadať o doplnenie údajov, ktoré sa vás týkajú, alebo o opravu nesprávnych údajov, ktoré sa vás týkajú. V súlade s článkom 17 GDPR máte právo požiadať o okamžité vymazanie takýchto údajov, alebo v súlade s článkom 18 GDPR požiadať o obmedzenie spracovania údajov. Máte právo požadovať, aby sa vaše údaje, ktoré ste nám poskytli, boli obdržané v súlade s článkom 20 GDPR a požiadať o ich predanie iným zodpovedným osobám. Ste ďalej oprávnený v súlade s článkom 77 GDPR podať sťažnosť príslušnému správnemu orgánu.

6. PRÁVO NA ODSTÚPENIE

Máte právo odvolať udelený súhlas v súlade s článkom 7 odsek 3 GDPR s účinnosťou od jeho odvolania. Ak k odvolaniu súhlasu dôjde počas prebiehajúcej obchodnej transakcie, k výmazu dôjde okamžite po jej uzavretí. Ďalšie zákonné povinnosti týkajúce sa vymazania alebo blokovania týmto nie sú dotknuté.

7. PRÁVO NA VZNESENIE NÁMIETOK

V súlade s článkom 21 GDPR môžete kedykoľvek proti budúcemu spracovaniu vašich údajov vzniesť námietky. Námietky možno podať najmä proti spracovaniu na účely priameho marketingu.

8. TECHNICKÉ A ORGANIZAČNÉ OPATRENIA

Prijmeme technické a organizačné opatrenia, ktoré sú potrebné na zabezpečenie implementaácie predpisov o ochrane údajov, pokiaľ je úsilie primerané vo vzťahu k zamýšľanému účelu ochrany. Pri komunikácii prostredníctvom e-mailu nemôžeme zaručiť úplnú bezpečnosť údajov, preto vám odporúčame posielať dôverné informácie poštou alebo použiť šifrovanie.

INFORMÁCIE O GOOGLE ANALYTICS COOKIES

Táto webová stránka používa službu Google Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google Inc. (ďalej len "Google"). Google Analytics používa tzv. "Cookies", textové súbory uložené vo vašom počítači, ktoré umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Informácie generované súborom cookie o vašom používaní tejto webovej stránky (vrátane vašej adresy IP) sa prenášajú na server Google v USA kde sú uložené. Spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnocovanie vášho používania webovej stránky, na zostavenie správ o činnosti webových stránok pre operátorov webových stránok a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webových stránok a používaním internetu. Spoločnosť Google môže tieto informácie predať aj tretím stranám, ak to vyžaduje zákon alebo ak tretie strany spracúvajú tieto údaje v mene spoločnosti Google. Google za žiadnych okolností neprepojí vašu IP adresu s inými údajmi Google. Inštalácii súborov cookie môžete zabrániť nastavením softvéru prehľadávača. Chceli by sme však upozorniť, že v tomto prípade možno nebudete môcť v plnej miere využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte so spracovaním údajov o vás spoločnosťou Google spôsobom a na účely uvedené vyššie. Tento web používa prehľady služby Google Analytics o demografických charakteristikách, v ktorých sa používajú údaje zo záujmovo orientovanej reklamy od spoločnosti Google a údaje o návštevníkoch od poskytovateľov tretích strán (napr. vek, pohlavie a záujmy). Tieto údaje nie je možné vystopovať späť ku konkrétnej osobe a možno ich kedykoľvek deaktivovať pomocou nastavení reklamy.

Zhromažďovanie údajov prostredníctvom Google Analytics môžete ukončiť kliknutím na nasledujúci odkaz. Je na ňom nastavený súbor cookie pre odhlásenie, ktorý zabraňuje budúcemu zhromažďovaniu vašich údajov pri návšteve tejto webovej stránky.